نام واحددفتر خدمات فناوری هوش مصنوعی در پردازش سیگنال و تحلیل داده (هوش پرداز)
مدیردکتر حمید بهروزی
اعضای هیئت موسسدکتر حمید بهروزی و دکتر مهدیه سلیمانی باغشاه
تلفن66165946
ایمیلbehroozi@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال
مدیردکتر عباس ابراهیمی
اعضای هیئت موسسدکتر عباس ابراهیمی
تلفن66166214
ایمیل-
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری سامانه‌های مهاربان شریف
مدیردکتر امین نوبختی
اعضای هیئت موسسدکتر امین نوبختی
تلفن66166329
ایمیلnobakhti@sharif.edu
وبسایتhttp://maharban.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
مدیردکتر محمد دورعلی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد دورعلی
تلفن5553 6616- 6231 6616
ایمیلdurali@sharif.edu
وبسایتhttp://dsda.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری توسعه محصول صنعتی شریف
مدیردکتر جمال ارغوانی هادی
اعضای هیئت موسسدکتر جمال ارغوانی هادی
تلفن66166210
ایمیلspdc@sharif.ir
وبسایتhttp://spdc.sharif.ir
نام واحدمرکز خدمات فناوری سیستم های پردازش محور و امن
مدیردکتر شاهرخ قائم مقامی
اعضای هیئت موسسدکتر شاهرخ قائم مقامی - دکتر محمود سلماسی‌زاده
تلفن66166306
ایمیلghaemmag@sharif.ir
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری رباتیک اجتماعی-شناختی
مدیردکتر علی مقداری
اعضای هیئت موسسدکتر علی مقداری
تلفن66166321
ایمیلmeghdari@sharif.ir
وبسایتhttp://sharif.ir/~cedra
نام واحدمرکز خدمات فناوری نفت شریف/ ازدیاد برداشت و بهبود تولید
مدیردکتر سید شهاب الدین آیت اللهی
اعضای هیئت موسسدکتر سید شهاب الدین آیت اللهی
تلفن66166236
ایمیلshahab@sharif.ir
وبسایتhttp://eor.ir
نام واحدمرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی صنعتی شریف
مدیردکتر حسین مختاری
اعضای هیئت موسسدکتر حسین مختاری
تلفن66166233
ایمیلsidc@sharif.edu
وبسایت http://sidc.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری سنجش تجهیز شریف
مدیردکتر رسول صدیقی بنابی
اعضای هیئت موسسدکتر رسول صدیقی بنابی
تلفن66166223
ایمیل-
وبسایتhttp://santac.sharif.edu