نام واحدمرکز خدمات هوش مصنوعی شریف
مدیردکتر حمیدرضا ربیعی
اعضای هیئت موسسدکتر حمیدرضا ربیعی
تلفن02166069143
ایمیلinfo@office.ictic.sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی رمزنگاری و سیستم‌های امنیت اطلاعات و ارتباطات شریف
مدیردکتر محمدرضا عارف
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا عارف
تلفن-
ایمیلaref@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان شریف
مدیردکتر امین الوانچی
اعضای هیئت موسسدکتر امین الوانچی
تلفن02166166312
ایمیلalvanchi@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر فناوری های محتوایی فضای مجازی
مدیردکتر محمد شریف خانی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد شریف خانی، مهندس محمدرضا کبیری، مهندس سید مهدی حسینی
تلفن۰۲۱۶۶۱۶۶۳۲۶
ایمیلmrezakabiri94@gmail.com
وبسایتhttp://net-box.ir
نام واحددفتر خدمات فناوری زیست همراه شریف
مدیردکتر محمد فخارزاده جهرمی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد فخارزاده جهرمی
تلفن02166166340-41
ایمیلinfo@fakharzadeh@sharif.ir
وبسایت-
نام واحددفتر توسعه فناوری و نوآوری های شریف
مدیردکتر علی ملکی
اعضای هیئت موسسدکتر علی ملکی
تلفن02166166321
ایمیلinfo@technosharif.ir
وبسایتhttp://techno.sharif.ir
نام واحددفتر خدمات مشاوره بهبود عملکرد سازمانی شریف
مدیردکتر منوچهر نجمی
اعضای هیئت موسسدکتر منوچهر نجمی
تلفن66165856
ایمیلm.najmi@sharif.edu
وبسایتhttp//:gsme.sharif.edu/profs/najmi/
نام واحددفتر خدمات فناوری هوش مصنوعی در پردازش سیگنال و تحلیل داده (هوش پرداز)
مدیردکتر حمید بهروزی
اعضای هیئت موسسدکتر حمید بهروزی و دکتر مهدیه سلیمانی باغشاه
تلفن021-66166238
ایمیلbehroozi@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال
مدیردکتر عباس ابراهیمی
اعضای هیئت موسسدکتر عباس ابراهیمی
تلفن66166214
ایمیل-
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری سامانه‌های مهاربان شریف
مدیردکتر امین نوبختی
اعضای هیئت موسسدکتر امین نوبختی
تلفن66166329
ایمیلnobakhti@sharif.edu
وبسایتhttp://maharban.sharif.edu