نام واحددفتر خدمات فناوری جداساز لرزه‌ای شریف
مدیردکتر علی بخشی
اعضای هیئت موسسدکتر علی بخشی – دکتر محمدعلی قناد
تلفن۶۶۱۶۶۲۲۶
ایمیلbakhshi@sharif.edu
وبسایتhttp://sitc.sharif.edu