نام واحددفتر خدمات مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان شریف
مدیردکتر امین الوانچی
اعضای هیئت موسسدکتر امین الوانچی
تلفن02166166312
ایمیلalvanchi@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری جداساز لرزه‌ای شریف
مدیردکتر علی بخشی
اعضای هیئت موسسدکتر علی بخشی – دکتر محمدعلی قناد
تلفن02166166226
ایمیلbakhshi@sharif.edu
وبسایتhttp://sitc.sharif.edu