نام واحدمرکز خدمات فناوری‌های زیست محیطی شریف
مدیردکتر ایوب ترکیان
اعضای هیئت موسسدکتر ایوب ترکیان
تلفن02166166332
ایمیلtorkian@sharif.ir
وبسایتhttp://envirotech.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری پوشش‌های پلیمری شریف
مدیردکتر سید عباس موسوی
اعضای هیئت موسسدکتر سید عباس موسوی
تلفن02166038758
ایمیلmusavi@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری چاه و مخازن نفتی شریف
مدیردکتر محسن مسیحی
اعضای هیئت موسسدکتر محسن مسیحی
تلفن02166166425
ایمیلwrts@sharif.edu
وبسایتhttp://wrts.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری ارتقای کیفی تولید نفت و فرآوره‌های نفتی (پِتِک) شریف
مدیردکتر سیروس قطبی
اعضای هیئت موسسدکتر سیروس قطبی
تلفن021-66165405
ایمیلpetech@sharif.edu
وبسایتhttp://petech.sharif.edu
نام واحدآزمایشگاه فناوری سلول‌های خورشیدی
مدیردکتر نیما تقوی نیا
اعضای هیئت موسسدکتر نیما تقوی نیا
تلفن02166164570
ایمیلtaghavinia@sharif
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری سیستم‌های پیشرفته انرژی شریف
مدیردکتر محمد فراهانی
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا سلطانی، دکتر محمد فراهانی
تلفن021-66166324
ایمیلmfarahani@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه صنایع انرژی شریف
مدیردکتر محمد حسن سعیدی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد حسن سعیدی – دکتر محمد تقی احمدیان
تلفن021-66085198
ایمیل-
وبسایتhttp://seid.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری توسعه سامانه‌های نوین انرژی (توسان) شریف
مدیردکتر مسعود دربندی
اعضای هیئت موسسدکتر مسعود دربندی
تلفن02166166314
ایمیلenergytech@sharif.edu
وبسایتhttp://energytech.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوري سامانه‌هاي فضايي (فضاسام) شريف
مدیردكتر نیما اسدیان
اعضای هیئت موسسدكتر نیما اسدیان
تلفن021-66164607
ایمیلsdsfsf@sdfds.sdf
وبسایت-