نام واحددفتر خدمات فناوری سامانه‌های مهاربان شریف
مدیردکتر امین نوبختی
اعضای هیئت موسسدکتر امین نوبختی
تلفن02166166329
ایمیلnobakhti@sharif.edu
وبسایتhttp://maharban.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
مدیردکتر محمد دورعلی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد دورعلی
تلفن02166166231
ایمیلdurali@sharif.edu
وبسایتhttp://dsda.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری توسعه محصول صنعتی شریف
مدیردکتر جمال ارغوانی هادی
اعضای هیئت موسسدکتر جمال ارغوانی هادی
تلفن021-6616210
ایمیلspdc@sharif.ir
وبسایتhttp://spdc.sharif.ir
نام واحدمرکز خدمات فناوری سیستم های پردازش محور و امن
مدیردکتر شاهرخ قائم مقامی
اعضای هیئت موسسدکتر شاهرخ قائم مقامی - دکتر محمود سلماسی‌زاده
تلفن02166166306
ایمیلghaemmag@sharif.ir
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری رباتیک اجتماعی-شناختی
مدیردکتر علی مقداری
اعضای هیئت موسسدکتر علی مقداری
تلفن021-66165698
ایمیلmeghdari@sharif.ir
وبسایتhttp://sharif.ir/~cedra
نام واحدمرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی صنعتی شریف
مدیردکتر حسین مختاری
اعضای هیئت موسسدکتر حسین مختاری
تلفن02166166233
ایمیلsidc@sharif.edu
وبسایت http://sidc.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری سنجش تجهیز شریف
مدیردکتر رسول صدیقی بنابی
اعضای هیئت موسسدکتر رسول صدیقی بنابی
تلفن021-66164526
ایمیلsadighi@sharif.ir
وبسایتhttp://santac.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری سامانه‌های ناوبری و كنترل شریف
مدیردکتر حسن سالاریه
اعضای هیئت موسسدکتر حسن سالاریه
تلفن02166166216
ایمیلsalarieh@sharif.ir
وبسایتhttp://ncso.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری پایش وضعیت و عیب‌یابی شریف
مدیردکتر مهدی بهزاد
اعضای هیئت موسسدکتر مهدی بهزاد
تلفن02166165500 –021 66166211
ایمیلm_behzad@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری طراحی سیستم‌های پیشرفته تهویه صنعتی شریف
مدیردکتر بیژن فرهانیه
اعضای هیئت موسسدکتر بیژن فرهانیه - دکتر حسین افشین
تلفن0216166230
ایمیلbifa@sharif.edu
وبسایتhttp://sivo.sharif.edu