نام واحددفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مدیردکتر سید علیرضا فیض بخش
اعضای هیئت موسسدکتر سید علیرضا فیض بخش
تلفن6616337-8
ایمیلsharifstar@sharif.ir
وبسایتhttps://sharifstar.com/
نام واحددفتر توسعه فناوری و نوآوری های شریف
مدیردکتر علی ملکی
اعضای هیئت موسسدکتر علی ملکی
تلفن021-66072571-2
ایمیلinfo@technosharif.ir
وبسایتhttp://technosharif.tsc.sharif.ir
نام واحددفتر خدمات مشاوره بهبود عملکرد سازمانی شریف
مدیردکتر منوچهر نجمی
اعضای هیئت موسسدکتر منوچهر نجمی
تلفن02166165856
ایمیلm.najmi@sharif.edu
وبسایتhttp://gsme.sharif.edu/profs/najmi/
نام واحددفتر خدمات فناوری همگام سازمان (همسا) شريف
مدیردکتر محمدرضا اکبری جوکار
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا اکبری جوکار
تلفن02166166208
ایمیلhamsa@sharif.edu
وبسایتhttp://hamsa.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی، ارتقاء و رشد شرکت‌ها(بارش) شریف
مدیردکتر ابراهیم سوزنچی
اعضای هیئت موسسدکتر ابراهیم سوزنچی
تلفن-
ایمیل-
وبسایتhttp://baresh.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری حمل و نقل هوشمند شریف
مدیردکتر امیر صمیمی
اعضای هیئت موسسدکتر امیر صمیمی
تلفن02166166239
ایمیلasamimi@sharif.edu
وبسایتhttp://its.tsc.sharif.edu