نام واحددفتر توسعه فناوری و نوآوری های شریف
مدیردکتر علی ملکی
اعضای هیئت موسسدکتر علی ملکی
تلفن02166166321
ایمیلinfo@technosharif.ir
وبسایتhttp://techno.sharif.ir
نام واحددفتر خدمات مشاوره بهبود عملکرد سازمانی شریف
مدیردکتر منوچهر نجمی
اعضای هیئت موسسدکتر منوچهر نجمی
تلفن66165856
ایمیلm.najmi@sharif.edu
وبسایتhttp//:gsme.sharif.edu/profs/najmi/
نام واحددفتر خدمات فناوری همگام سازمان (همسا) شريف
مدیردکتر محمدرضا اکبری جوکار
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا اکبری جوکار
تلفن66166208
ایمیلhamsa@sharif.edu
وبسایتhttp://hamsa.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی، ارتقاء و رشد شرکت‌ها(بارش) شریف
مدیردکتر ابراهیم سوزنچی
اعضای هیئت موسسدکتر ابراهیم سوزنچی
تلفن-
ایمیل-
وبسایتhttp://baresh.sharif.edu