نام واحددفتر خدمات فناوری همگام سازمان (همسا) شريف
مدیردکتر محمدرضا اکبری جوکار
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا اکبری جوکار
تلفن66166208
ایمیلhamsa@sharif.edu
وبسایتhttp://hamsa.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی، ارتقاء و رشد شرکت‌ها(بارش) شریف
مدیردکتر ابراهیم سوزنچی
اعضای هیئت موسسدکتر ابراهیم سوزنچی
تلفن66166219
ایمیل-
وبسایتhttp://baresh.sharif.edu