نام واحددفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال
مدیردکتر عباس ابراهیمی
اعضای هیئت موسسدکتر عباس ابراهیمی
تلفن02166166214
ایمیلebrahimi_a@sharif.ir
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری عمردهی سازه‌ها و سیستم‌های الکترو/مکانیکی برنا فناور شریف
مدیردکتر سعید ادیب نظری
اعضای هیئت موسسدکتر سعید ادیب نظری
تلفن02166164612
ایمیلadib@sharif.edu
وبسایتhttp://borna.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری آیرودینامیک و هیدرودینامیک کاربردی شریف
مدیردکتر کاظم هجران‌فر
اعضای هیئت موسسدکتر کاظم هجران‌فر
تلفن02166164603
ایمیلkhejran@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری طراحی سیستمی شناسا شریف
مدیردکتر افشین بنازاده
اعضای هیئت موسسدکتر افشین بنازاده- دکتر محمدرضا مراد
تلفن02166166225
ایمیلbanazadeh@sharif.edu
وبسایتhttp://shenasagroup.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری هدایت و کنترل شریف
مدیردکتر هادی نوبهاری
اعضای هیئت موسسدکتر هادی نوبهاری
تلفن02166166316
ایمیلgcrc@sharif.edu
وبسایتhttp://gcrc.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه سیستم‌های احتراق و انرژی (کوئنتک) شریف
مدیردکتر محمد فرشچی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد فرشچی
تلفن021-66166203
ایمیلcoen-tech@sharif.edu
وبسایتhttp://coen-tech.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوري سامانه‌هاي فضايي (فضاسام) شريف
مدیردكتر نیما اسدیان
اعضای هیئت موسسدكتر نیما اسدیان
تلفن021-66164607
ایمیلsdsfsf@sdfds.sdf
وبسایت-