مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۱۲/۰۶

بازید دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف


بازید تعدادی از دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف
شنبه ۱۴ مردادماه، تعدادی از دانشجویان از رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه از دانشگاه صنعتی شریف بازدید بعمل آوردند و با فناوری‌ها، محصولات دانش بنیان و همچنین فعالیتهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه آشنا شدند.
.این گروه از مراکز و دفاتر فناوری مجتمع خدمات فناوری دانشگاه، مرکز کارآفرینی و مدرسه اشتغال دانشگاه، پژوهشکده نانو و بیوشیمی دانشگاه بازدید بعمل آوردند