نام واحددفتر خدمات فناوری حمل و نقل هوشمند شریف
مدیردکتر امیر صمیمی
اعضای هیئت موسسدکتر امیر صمیمی
تلفن66166239
ایمیلasamimi@sharif.edu
وبسایتhttp://its.tsc.sharif.edu
نام واحدمرکز پژوهشی مهندسی دریا شریف
مدیردکتر محمد سعید سیف
اعضای هیئت موسسدکتر محمد سعید سیف
تلفن66165563 - 66166220
ایمیلinfo@merc.sharif.edu
وبسایتhttp://merc.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه فناوری‌های نرم و صنايع فرهنگي شریف
مدیرمهندس محمد میرزایی
اعضای هیئت موسسدکتر مونس سیاح – دکتر رضا روستاآزاد – دکتر محمدصالح لباف‌زاده – دکتر مصطفوی تقوی – مهندس محمد میرزایی
تلفن66166207
ایمیل-
وبسایتhttp://softech.sharif.edu