آغاز به کار رویداد ناحیه ی نوآوری شریف با حضور معاون رئیس جمهور و شهردار تهران

آغاز به کار رویداد ناحیه ی نوآوری شریف با حضور معاون رئیس جمهور و شهردار تهران و بازدید از مجتمع خدمات فناوری

http://yon.ir/4BCAO