نام واحدشتاب‌دهنده پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمهندس حمیدرضا حسینی
اعضای هیئت موسس-
تلفن 021-66166249 - 66166206
ایمیلinfo@accelerator@sharif.edu
وبسایت http://accelerator.sharif.ir/
نام واحدمرکز خدمات آزمایشگاهی شريف
مدیردكتر محمدرضا اجتهادي
اعضای هیئت موسس-
تلفن 7-66166246
ایمیلclab@sharif.edu
وبسایتhttp://www.c-labs.sharif.edu
نام واحدبرنامه توسعه و انتقال فناوری شريف
مدیرسینا حسنعلی زاده
اعضای هیئت موسس-
تلفن66166301
ایمیلtdo@sharif.edu
وبسایتhttp://research.sharif.edu/tdo
نام واحدمدرسه اشتغال شریف
مدیردکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس-
تلفن66166305
ایمیل-
وبسایتhttp://careerschool.ir
نام واحدمرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مدیردکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس-
تلفن66166303 و 66166302
ایمیل-
وبسایتhttp://karafarini.sharif.edu