نام واحدشتاب‌دهنده پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمهندس حمیدرضا حسینی
اعضای هیئت موسس-
تلفن 021-66166249 - 66166206
ایمیلinfo@accelerator@sharif.edu
وبسایت http://accelerator.sharif.ir/
نام واحدمرکز خدمات آزمایشگاهی شريف
مدیردكتر نعمیه ناصری
اعضای هیئت موسس-
تلفن02166166246
ایمیلclab@sharif.edu
وبسایتhttp://centrallab.sharif.ir/
نام واحددفتر توسعه بازار و انتقال فناوری
مدیرمهندس حسین شاهرخی
اعضای هیئت موسس-
تلفن66166301 , 66166342
ایمیلmarketing@sharif.ir
وبسایتhttp://techfamily.sharif.ir
نام واحدمدرسه اشتغال شریف
مدیردکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس-
تلفن02166166305
ایمیلm_movahedi@sharif.ir
وبسایتhttp://careerschool.ir
نام واحدمرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مدیردکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس-
تلفن02166166303- 02166166302
ایمیلm_movahedi@sharif.ir
وبسایتhttp://karafarini.sharif.edu