نام واحدبازدید عضو تشخیص مصلحت نظام از اکوسیستم فناوری و کارآفرینی دانشگاه
مدیر-
اعضای هیئت موسس-
تلفن-
ایمیل-
وبسایت-