دوره آموزشی مالکیت فکری پیشرفته

دفتر پتنت دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون پتنت ایران و مرکزکارآفرینی برگزار می‌کند:
دوره آموزشی مالکیت فکری پیشرفته
زمان چهارشنبه و پنجشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان
ساعت ۸ الی ۱۶
مکان: ساختمان ا