۱۳۹۷/۰۹/۲۸

افراد

نام و نام خانوادگیدکتر عباس حیدرنوری
سمتمدیر برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر
ایمیلheydarnoori@sharif.edu
نام و نام خانوادگیمهندس میلاد شریعت
سمت کارشناس ارشد برنامه
ایمیلmiladshariat@staff.sharif.edu
نام و نام خانوادگیمهندس علی عزیزی
سمتسرپرست مجتمع
ایمیلali.azizi@staff.sharif.edu
نام و نام خانوادگیمهندس یاسر خانجانی
سمتکارشناس روابط عمومی
ایمیلkhanjaniteaching@gmail.com