رویداد آشنایی اساتید جوان دانشگاه صنعتی شریف با امور ارتباط با صنعت دانشگاه

رویداد آشنایی با امور ارتباط با صنعت دانشگاه ویژه اساتید جوان دانشگاه در سالن کهربا  دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این برنامه جناب آقای دکتر مختاری مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، جناب آقای دکتر حیدرنوری مدیر محترم برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری و جناب آقای مهندس شاهرخی سرپرست محترم توسعه بازار به تبیین رویه های انعقاد قرارداد، برنامه ها و حمایت های ارتباط با صنعت دانشگاه پرداختند.