« زنجيره دانش تا ارزش »بستر توانمندسازي توليد و خودکفایی در کشور

پژوهش خبری صدا وسیما:

امروزه تکنولوژی یکی از عوامل اساسی در ایجاد ثروت، ایجاد ارزش افزوده و توسعه ملی در هر کشوری به شمار می رود که مهد تولید آن عمدتاً دانشگاه های صنعتی و بخش عمده مصرف آن نیز در صنایع مختلف می باشد. از این رو ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت و استفاده از پتانسیل دانشگاه های صنعتی در راستای توسعه تکنولوژی و بهره گیری از فرصت های آن در جهت تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار از جمله موضوعات مهمی است که در راستای توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، تقویت ارتباط و تعامل متقابل دانشگاه و صنعت و هدایت ظرفیت علمی و تخصصی کشور در راستای رفع نیاز صنایع با تکیه بر توانمندی های داخلی، از مؤلفه های اثرگذار در بی اثر کردن تحریم ها و کاهش فشارهای اقتصادی دشمن در شرایط تحریمی کشور است. در این راستا، دانشگاه صنعتی شریف با راه اندازی مجتمع خدمات فناوری شریف در سال 1392، تلاش کرده با ایجاد و توسعه زنجیره دانش تا ارزش علاوه بر تقویت ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت، زمینه دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور را نیز فراهم نماید. در همین راستا، در مصاحبه ای با دکتر حسین مختاری، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف و دکتر عباس حیدرنوری، مدیر برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف ، اهداف و برخی فعالیت های این مجتمع و همچنین اجزای زنجیره دانش تا ارزش و مزیت های آن در جهت تحقق توانمندسازی تولیدات داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک گزارش:

https://b2n.ir/00383