بازدید معاون پژوهشی وزارت نفت از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

معاون محترم پژوهشی وزارت نفت و هیآت همراه در روز چهارشنبه 98/02/18در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف حضور یافته و از نزدیک با فعالیت های دفاتر و مراکز فناوری مستقر در مجتمع به ویژه دفاتر و مراکز فعال در حوزه نفت آشنا شدند.