بازدید وزیر علوم کشور عراق از مجتمع خدمات فناوری

وزیر علوم کشور عراق و هیات همراه از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف بازدید کردند.