معرفی کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

دنیای کسب وکار در سال های پیش رو به شیوه ای بی سابقه متحول خواهد شد و این مسئله نیازمند تفکر استراتژیک به شیوه ای کاملاً جدید است. این کتاب ابزاری مفهومی را برای آن دسته از رهبران فراهم می کند که خواستار موفقیت در این دنیای جدیدند. کلاوس شواب، مؤسس و مدیر ارشد اجرایی، مجمع جهانی اقتصاد
فناوران محترم می‌توانند این کتاب را از کتابخانه مشترک مرکز کارآفرینی و برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری واقع در واحد 303 به امانت بگیرند.