شماره سوم نشریه فناورد با عنوان”زیست فناوری؛ فرصت یا تهدید؟” منتشر گردید.

شماره سوم نشریه فناورد با عنوان”زیست فناوری؛ فرصت یا تهدید؟” منتشر گردید.