رتبه دوم جشنواره خوارزمی به استارتاپی از دانشگاه شریف اختصاص یافت

رتبه دوم جشنواره خوارزمی به استارتاپی از دانشگاه شریف اختصاص یافت

✅ “دستگاه تونل صدا” که توسط تیم دیداب در شتاب دهنده دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است، رتبه دوم بخش پژوهش های کاربردی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي را به خود اختصاص داد.

http://yon.ir/DttSD