انتصاب دکتر عباس حیدرنوری به عنوان معاون دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

دکتر عباس حیدرنوری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر از تاریخ 1 مهر 1397 به مدت 2سال به سمت معاون دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف منصوب شدند. همچنین مسئولیت مدیریت برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری نیز برای این مدت به ایشان تفویض شد. برای ایشان در این جایگاه آرزوی موفقیت می‌کنیم.