۱۳۹۷/۰۹/۰۷

فرآیند تاسیس دفتر

هر یک از اعضای هیات علمی یا گروهی از اعضای هیات علمی متقاضی که طی چند سال گذشته حجم پایداری از قراردادهای ارتباط با صنعت را داشته‌اند می‌توانند درخواست خود را جهت تاسیس دفتر خدمات فناوری به کمیته مراکز خدمات فناوری ارائه نمایند. روند بررسی و تصویب به شرح ذیل می‌باشد:

1. مطالعه کامل آئین‌نامه تاسیس دفاتر/مراکز خدمات فناوری دانشگاه توسط متقاضی/متقاضیان
2. برگزاری جلسه معرفی تیم و موضوع محوری مد نظر با مدیر برنامه کمیته مراکز خدمات فناوری
3. ارائه طرح کلی کسب و کار
4. بررسی اولیه طرح کلی کسب وکار توسط مدیر برنامه مراکز خدمات فناوری و اخذ تاییده اولیه ایشان
5. تدوین اساسنامه دفتر/مرکز خدمات فناوری توسط متقاضیان.
6. تکمیل فرم درخواست تاسیس (نام پیشنهادی و … )
7. ارائه برنامه دوساله (تفکیک 6 ماهه)
8. تصویب کمیته مراکز خدمات فناوری و صدور احکام